05
Sep

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၂၁) ဦး စာရင်းအား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာစိစစ် သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် (၁၁)...

Read More