ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ်(၃၉) နှင့် (၈၀) အရ အများပြည်သူ သိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ

ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ တက်ရောက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်

စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိ…

လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာရေးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များအား ကန့်သတ်မှုမရှိသော တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အထူးရန်ပုံငွေ(၂၀၂၁)ဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မီးခိုးမြူငွေ့ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လေထု အရည်အသွေးစောင့်ကြည့်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်း” တွင် အသုံးပြုမည…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉)၊ (၈၀)အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနို…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ရေနံ့သာနဂါးမိသားစုသတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ ရွှေသတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးကြွယ်သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်နှင့်ရောရာသတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာသည့် အောက်ပါ ကနဦ…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉)၊ (၈၀)အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနို…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အများပြည်သူ သိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၃၉(က) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ က…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၃၉၊ ၆၆…