အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၁၅) အများပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/National-Environmental-Quality-Emission-Guidelines.pdf"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) (မြန်မာ/ အင်္ဂလိပ်) အများပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/Myanmar-EIA-Procedure_Main-Text_Burmese.pdf"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/Myanmar-EIA-Procedure_Main-Text_English.pdf"]

[embeddoc url=”https:/…

အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းအမိန့် (၂၀၁၅) (မြန်မာ/ အင်္ဂလိပ်) အများပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/ozone-order-Myanmar.pdf"]

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/ozone-order-English.pdf"]…

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉) (မြန်မာ/ အင်္ဂလိပ်) အများပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/NEP-Final-Printing-Version-5.6.2019.pdf"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၄) (မြန်မာ/ အင်္ဂလိပ်) အများပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/EC-Rules_Myanmar-version.pdf"]

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/12/EC-Rules_Eng-version.pdf"]…

International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) ၏ အထူးထုတ်စာစဉ် (Special Issue) အတွက် အသေးစားနှင့် တစ်နိုင် တစ်ပိုင်ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသနစာမူများ တင်သွင်းနိုင်ရေးကိစ္စ

နိုင်ငံတကာ ဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်သော International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) ၏ အထူးထုတ်စာစဉ် (Special Issue) အတွက် အသေးစားနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာမ…

သဘာဝဂေဟစနစ်အခြေခံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးမှတစ်ဆင့် မြို့ပြစနစ်၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး စီမံကိန်းအတွက် National Biodiversity Expert-NBE နှင့် National Climate Change Modelling Expert-NCME တို့အား ဌားရမ်းခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ ရက်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်း

သဘာဝဂေဟစနစ်အခြေခံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးမှတစ်ဆင့် မြို့ပြစနစ်၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး စီမံကိန်းအတွက် National Biodiversity Expert-NBE ၊ National Climate Change Modelling Expert-NCME ၊ Natio…

သဘာဝဂေဟစနစ်အခြေခံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးမှတစ်ဆင့် မြို့ပြစနစ်၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး စီမံကိန်းအတွက် National Biodiversity Expert-NBE ၊ National Climate Change Modelling Expert-NCME ၊ National Socio Economic & Gender Expert –NSE & GE တို့အား ဌားရမ်းခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ ရက်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/10/Cover-Letter-for-recruitment-of-3-Experts-1.pdf"]

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/10/ToR_-Biodiversity-Expert_V3_SW.docx.pdf"][embeddoc url=”https://www…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သတင်းလွှာ

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/10/June-2020-final-.pdf"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/10/july-2020-final.pdf"]

[embeddoc url=”https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/10/aug-…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်