ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၁၉) ဦး စာရင်းအား ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာစိစစ် သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် (၁၁)…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၁o) ဦး စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/09/Attach-Website-LRB-8.pdf" download="all"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၁၉) ဦး စာရင်းအား စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/09/Attach-Website-LRB-6-7.pdf" download="all"]…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/09/14-စောင်-1.xlsx" download="all" viewer="microsoft"]

၁။ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အဏ္ဏဝါပုလဲကုမ္ပဏီလီမိတက်

[embeddoc url=”https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploa…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/09/67-စောင်.xlsx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/09/ECC-304.pdf" download="all"]

[embeddoc url=”https://www.ecd.gov….

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၁၉) ဦးစာရင်းအား တတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိ…

ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက် ပေးနိုင်ရန်ပါရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၂၁) ဦး စာရင်းအား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာစိစစ် သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ် (၁၁)…

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှအတည်ပြုထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်များအားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/08/26-စောင်.xlsx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/08/ECC-278.pdf" download="all"]

[embeddoc url=”https://www.ecd.gov….

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ ပြုစုရေးသားရန်အတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူထားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ် (၆ )ဦးစာရင်းအား အသိပေးခြင်း

[embeddoc url="https://www.ecd.gov.mm/wp-content/uploads/2023/08/img-1876.jpg"]…