မြန်မာနိုင်ငံ၏အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ(GGPA) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(၉-၂-၂၀၁၇)